do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Sergiusz Grzybek

 

 

Kamienie milowe konkurencyjności przedsiębiorstw

 

 

Streszczenie

      Podobieństwa i różnice napotkane w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, pełnią ważną rolę, zwłaszcza podczas analizy i oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, jego strategicznej pozycji rynkowej, czy też planowania strategicznego i strategii zarządzania. Dlatego też ich identyfikacja, a potem właściwe zestawienie, powoduje zebranie solidnego materiału empirycznego, a w dalszej kolejności ustalenie kierunków rozwoju  przedsiębiorstwa w przyszłym okresie.

      Ważny jest w tym procesie jeszcze dobór właściwej metodyki badawczej, która na bazie zebranych podobieństw i różnic pośród przedsiębiorstw, spowoduje określenie tych wszystkich kluczowych elementów gry rynkowej przedsiębiorstwa, które zadecydują o jego przewagach konkurencyjnych, wzroście udziałów w rynku, oraz budowaniu silnego przedsiębiorstwa w wielu jego wymiarach strategicznych, aż po wyniki końcowe z działalności gospodarczej.

 

 

Milestones of Enterprise competitiveness (Summary)

      Differences and similarities encountered in the domain of the enterprise management play a significant role during the analysis and the assessment of enterprise competitiveness, its strategic market position or the strategic planning as well as the management strategy. Therefore their identification and proper listing brings a reliable empirical material and as a consequence the establishment of the enterprise policies for the future period.

      A selection of proper research methodology seems substantial in the process. On the basis of the gathered differences and similarities among the enterprises, the method should help to specify all the key elements of the market play of the enterprise which will decide of the competitive predominance, increase of shares in the market and of building a strong enterprise in many strategic dimensions to end up with the business activity final results.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału