do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Justyna Tanaś

 

 

Analiza cen niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą w gminach Komorniki i Tarnowo Podgórne w latach 2001 – 2008

 

 

Wstęp

      Nieruchomość coraz częściej staje się obiektem zainteresowania ze strony osób fizycznych i prawnych [Prystupa M., Rygiel K., 2003, s. 13]. Jest to związane głównie z wykorzystaniem nieruchomości w sferze użyteczności publicznej, w działalności gospodarczej, oraz w obszarze zaspokajania potrzeb indywidualnych (mieszkaniowych, rekreacyjnych, itp.). Aby racjonalnie gospodarować nieruchomościami, niezbędna jest wiedza, której podstawę stanowią m.in. pojęcia i przepisy prawne oraz funkcje spełniane przez nieruchomości w gospodarce rynkowej.

      Nieruchomość jako dobro jest przedmiotem obrotu rynkowego. Podobnie jak rynek w ogóle, rynek nieruchomości ma wiele definicji. Definicje najczęściej nawiązują do ogólnego pojęcia rynku, podkreślając wynikające ze specyfiki przedmiotu wymiany charakterystyczne cechy rynku nieruchomości. „Rynek ten określany jest jako:

         działania i interakcje ludzi zajmujących się kupnem, sprzedażą, wymianą, użytkowaniem i rozwijaniem nieruchomości”,

         działalność gospodarcza, w wyniku której dochodzi do wymiany towarów, abstrakcyjny termin obejmujący wszystkie transakcje nieruchomościami w całym kraju,

         umowa, dzięki której kupujący i sprzedający spotykają się, by ustalić cenę, za którą dojdzie do wymiany danej własności,

         zbiór mechanizmów, za pomocą których przekazywane są prawa i udziały w nieruchomościach, ustalane są ceny i przemieszczane są różne sposoby użytkowania gruntów,

         forum do kupowania i sprzedawania, czyli inaczej środek służący do zetknięcia nabywcy i sprzedawcy,

         zestaw układów, w których nabywcy i sprzedawcy spotykają się poprzez mechanizm cenowy; wzajemne oddziaływanie osób, które wymieniają prawa własności do nieruchomości na inne aktywa (pieniądze).

Unikatowy charakter nieruchomości jako towaru powoduje, że rynek nieruchomości znacznie różni się od pozostałych rynków. Wydaje się rynkiem mniej przejrzystym, gorzej zorganizowanym, trudniejszym na etapie badań i analiz. Jednakże posiada również cechy wspólne z innymi rynkami” [Kucharska – Stasiak E., 2000, s. 38].

      Rynek nieruchomości nie jest rynkiem jednolitym. Przyjmując różne kryteria podziału tego rynku, można wyróżnić różne jego przekroje. „Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału rynku należą:

         kryterium przedmiotowe, klasyfikujące rynek według rodzaju nieruchomości (inaczej funkcji pełnionych przez nieruchomość - rynek nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowych, rolnych, rynek nieruchomości specjalnego przeznaczenia),

         kryterium zasięgu przestrzennego (rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),

         kryterium nabywanych praw do nieruchomości (rynek lokat i rynek najmu),

         kryterium cenowe,

         kryterium jakościowe itp.”

      Bardzo ważnym składnikiem rynku nieruchomości jest rynek niezabudowanych nieruchomości gruntowych. To właśnie grunt jest dla nieruchomości pojęciem podstawowym nie tylko w prawie polskim, ale również w prawie innych państw. Grunt, jego przeznaczenie, własność, sposób użytkowania decyduje o tym, co powstanie w danym miejscu. Grunt jest istotnym elementem każdej inwestycji w nieruchomości, stanowi podstawę procesu inwestycyjnego. Każda działalność inwestycyjna ma swój początek w nabyciu i przystosowaniu gruntu, wymaga więc szczegółowej analizy lokalnego rynku nieruchomości.

      Przedmiotem rozważań jest analiza poziomu cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą w dwóch podpoznańskich gminach (Komorniki i Tarnowo Podgórne) w latach 2001 – 2008.

 

Streszczenie

      Nieruchomość coraz częściej staje się obiektem zainteresowania ze strony osób fizycznych i prawnych. Związane jest to głównie z wykorzystaniem nieruchomości w działalności gospodarczej, w sferze użyteczności publicznej oraz w obszarze zaspokajania potrzeb indywidualnych.

      Bardzo ważnym składnikiem rynku nieruchomości jest rynek niezabudowanych nieruchomości gruntowych. Grunt, jego przeznaczenie, własność, sposób użytkowania decyduje o tym, co powstanie w danym miejscu. Grunt jest istotnym elementem każdej inwestycji w nieruchomości, stanowi podstawę procesu inwestycyjnego. Każda działalność inwestycyjna ma swój początek w nabyciu i przystosowaniu gruntu, wymaga więc szczegółowej analizy lokalnego rynku nieruchomości.

      Opracowanie dotyczy jednego z segmentów rynku nieruchomości. Przedmiotem rozważań jest analiza poziomu cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą w dwóch podpoznańskich gminach (Komorniki i Tarnowo Podgórne) w latach 2001 – 2008. Celem niniejszego badania jest przedstawienie tendencji rozwojowych na rynku niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą na terenie wymienionych gmin.

 

 

Price analysis of real estate assigned for economic development in
Komorniki and Tarnowo Podgórne counties in 2001-2008 (Summary)

      Paper is aimed at analysis of specific element of real estate market. The analysis is aimed at prices of real estate assigned for economic development in Komorniki and Tarnowo Podgórne counties in 2001-2008. The main aim of the paper is to examine plots’ prices of above mentioned estate. Presented analysis has important information value.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału