do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Dariusz Trojanowski

 

 

Praktyczne aspekty zastosowania metody zysków
do wyceny hoteli na polskim rynku nieruchomości

 

 

Wstęp

      Metody wyceny nieruchomości w Polsce są wykorzystywane zarówno przez rzeczoznawców majątkowych, jak i przez inwestorów do podejmowania decyzji dotyczących wejścia lub wyjścia z rynku nieruchomości. W Polsce, zgodnie z wymogami formalnymi, wyróżnia się cztery grupy metod (nazywane podejściami), do których zalicza się: podejście porównawcze, podejście kosztowe, podejście dochodowe oraz podejście mieszane. Przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej publikacji, jest metoda zysków zawarta w podejściu dochodowym. Metoda zysków ma zastosowanie do nieruchomości komercyjnych, których wartość określa się bazując na udziale właściciela nieruchomości w dochodzie z działalności operacyjnej. Przedmiotowa metoda ma więc zastosowanie do takich nieruchomości jak: hotele, stacje paliw, parki wodne, czy kina.

      Z doświadczeń zawodowych autora wynika, że stosowany w polskich warunkach rachunek wyceny w metodzie zysków jest niejednolity, pomimo wskazań standardów zawodowych i pewnego dorobku naukowego opisanego w literaturze, szczególnie obcojęzycznej. Skłoniło to autora do postawienia następującej hipotezy: wykorzystanie metody zysków do wyceny nieruchomości wymaga dostosowania, w sensie teoretycznym i praktycznym, do specyfiki obiektu wyceny oraz warunków polskiego rynku nieruchomości. Celem jest więc próba rozpoznania i dostosowania metody zysków do wyceny hoteli w warunkach funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce.

      Opierając się na własnych doświadczeniach zawodowych oraz studiach literatury, autor podejmuje próbę ujednolicenia sposobu postępowania przy wycenie hoteli[1] zarówno co do rachunku wyceny (rachunku dochodu), jak i sposobu ustalania udziału właściciela nieruchomości w dochodzie operacyjnym z działalności biznesowej.

 

Streszczenie

 Metody wyceny nieruchomości w Polsce są wykorzystywane zarówno przez rzeczoznawców majątkowych, jak i przez inwestorów do podejmowania decyzji dotyczących wejścia lub wyjścia z rynku nieruchomości. W Polsce, zgodnie z wymogami formalnymi, wyróżnia się cztery grupy metod (nazywane podejściami), do których zalicza się: podejście porównawcze, podejście kosztowe, podejście dochodowe oraz podejście mieszane. Przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej publikacji, jest metoda zysków zawarta w podejściu dochodowym. Metoda zysków ma zastosowanie do nieruchomości komercyjnych, których wartość określa się bazując na udziale właściciela nieruchomości w dochodzie z działalności operacyjnej. Przedmiotowa metoda ma zastosowanie do takich nieruchomości jak: hotele, stacje paliw, parki wodne, czy kina.

Z doświadczeń zawodowych autora wynika, że stosowany w polskich warunkach rachunek wyceny w metodzie zysków jest niejednolity, pomimo wskazań standardów zawodowych i pewnego dorobku naukowego opisanego w literaturze, szczególnie obcojęzycznej. Skłoniło to autora do postawienia następującej hipotezy: wykorzystanie metody zysków do wyceny nieruchomości wymaga dostosowania, w sensie teoretycznym i praktycznym, do specyfiki obiektu wyceny oraz warunków polskiego rynku nieruchomości. Celem jest więc próba rozpoznania i dostosowania metody zysków do wyceny hoteli w warunkach funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce.

 

 

Practical problems of using profit method for hotel's valuation on Polish real estate market (Summary)

      The valuation methods are used in Poland by the appraisers as well as by the investors. The author of this article presents the code of practice at hotels estimation in as far as procedure and the way of fixing owner's share in operating income.[1] Nieruchomości zabudowanych obiektami o funkcji hotelowej.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału