do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Siemińska

 

 

Utrata wartości nieruchomości
w warunkach kryzysu gospodarczego

 

 

Wstęp

      Problem prawidłowej wyceny aktywów nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji zmian warunków funkcjonowania różnych podmiotów zainteresowanych tymi zasobami.

      Jakkolwiek zarówno przeszacowanie, jak i niedoszacowanie wartości wywołuje różne skutki ekonomiczne, jednak w dobie spowolnienia czy wręcz spadku gospodarczego, szczególnego znaczenia nabiera problem utraty wartości aktywów niefinansowych, w tym nieruchomości. Na złożoność tego zagadnienia wpływa dodatkowo fakt różnego identyfikowania nieruchomości w zależności od funkcji przez nie pełnionych, a zatem od tego czy stanowią one składnik aktywów trwałych lub zapasów czy też są traktowane jako nieruchomości inwestycyjne lub zabezpieczenie wierzytelności.

      Z praktycznego punktu widzenia konieczna jest znajomość metod aktualizacji wyceny nieruchomości dla potrzeb sprawozdawczych, biznesowych, czy zarządzania ryzykiem inwestycyjnym i kredytowym. Problematyka ta – mimo, że dostrzegana już dzisiaj w praktyce wielu podmiotów – wymaga jednak dalszych badań i poszukiwań. Testowanie i rozpoznanie w danym podmiocie gospodarczym skutków oddziaływania zwłaszcza skrajnych warunków szoku ekonomicznego pozwala na pogłębienie wiedzy o kształtowaniu się wielu ważnych parametrów ekonomicznych, co z kolei może ułatwić przygotowanie bardziej efektywnych instrumentów wspomagających procesy decyzyjne.

      W opracowaniu przedstawiono różne uwarunkowania utraty wartości nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych tworzących ramy procedur umożliwiających aktualizację wyceny nieruchomości stanowiących składnik majątku wielu podmiotów.

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału