do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Paweł Nowacki

 

 

Nieruchomości w gospodarce przedsiębiorstw w Polsce

 

 

Wstęp

      Wydaje się, że chcąc ocenić inwestowanie, zarządzanie i eksploatację nieruchomości w przedsiębiorstwach w naszym kraju, należałoby rozpocząć od próby inwentaryzacji tego majątku. Dlatego też warto w spojrzeniu makroekonomicznym zidentyfikować majątek nieruchomościowy i nakłady inwestycyjne na niego poniesione w gospodarce narodowej.

      Analizując nakłady inwestycyjne w gospodarce należy zwrócić uwagę na udział, w strukturze nakładów inwestycyjnych,  nakładów na środki trwałe oraz na nakłady na budynki i budowle. Udział ten wynosi już od kilku lat powyżej 50% wartości nakładów na środki trwałe i wykazuje wysoki i stały poziom. Bez wątpienia ten fakt wskazuje na istotną rolę nieruchomości w gospodarce narodowej, co najmniej pod kątem zaangażowania kapitałowego. Drugim spostrzeżeniem wynikającym z analizy danych statystycznych potwierdzającym znaczącą pozycję nieruchomości w majątku narodowym jest udział wartościowy budowli i budynków w wartości środków trwałych. Od lat udział ten utrzymuje się na dość stabilnym, powyżej 65%, poziomie.

      Ciekawych spostrzeżeń dostarcza także analiza struktury obiektów budowlanych stanowiących wyposażenie przedsiębiorstw i instytucji według branż gospodarki narodowej. I tak na przykład w latach 1999 – 2007 można zaobserwować wyraźny i systematyczny wzrost wartości budynków i budowli w działalności handlowej i naprawach. W 1999 roku wartość budynków i budowli w tej branży stanowiła 24,8 mld zł, natomiast w roku 2007 wzrosła do poziomu ponad 57,5 mld zł. Bez wątpienia jest to związane z dynamicznie rozwijającymi się w tych latach sieciami tzw. dyskontu handlowego oraz centrami handlowymi, a także detalicznymi sieciami handlowo-usługowymi.

      Obszar działalności logistycznej – transport, gospodarka magazynowa i łączność, to kolejny przykład sukcesywnego w ostatnich latach wzrostu wartości eksploatowanych obiektów w analizowanym okresie. Znaczący wzrost wartości obiektów budowlanych występuje w branży obsługi nieruchomości i firm oraz w nauce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że jest to efekt przede wszystkim ujmowania w tej pozycji sprawozdawczo-statystycznej budynków mieszkalnych, które nie mają bezpośredniego związku z działalnością operacyjną przedsiębiorstw. Także w przemyśle, gdzie wartość majątku w postaci budynków i budowli jest największa spośród wszystkich rodzajów aktywności gospodarczej, coroczny przyrost wartości tego majątku jest bardzo znaczący. Jak wynika z zaprezentowanych danych statystycznych, nieruchomości są znaczącym składnikiem rzeczowych aktywów trwałych w polskiej gospodarce i w polskich firmach. Ważnym zagadnieniem wydaje się być zatem realizacja efektywnej gospodarki tym majątkiem.

 

Streszczenie

      Artykuł dotyczy kwestii związanych z nieruchomościami w gospodarce przedsiębiorstw. Porusza się w nim zagadnienia nieruchomości w przedsiębiorstwach nowej gospodarki, strategii (scenariuszy) zarządzania nieruchomościami w nowoczesnych  przedsiębiorstwach oraz wpływu zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwie na wartość przedsiębiorstwa.

      W artykule zaprezentowano również rezultaty badań, które przeprowadzono  wśród przedsiębiorstw notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a których przedmiotem było szeroko pojęte zarządzanie nieruchomościami w firmie i jego potencjalny wpływ na wzrost wartości firmy.

 

 

The properties in administration of enterprises in Poland (Summary)

      This paper presents consideration connected with the problem of administration of properties in enterprises in Poland. Moreover it presents results of questionnaire research done among the enterprises from Warsaw Stock Exchange. The subject of research focused on management of properties and its influence on value of companies.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału