do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Łukasz Strączkowski

 

 

Znaczenie mieszkania dla nabywców mieszkań w świetle badań na poznańskim rynku mieszkaniowym

 

 

Wstęp

      Mieszkanie w życiu człowieka ma fundamentalne znaczenie, toteż problemy z nim związane należą do zasadniczych, zarówno z punktu widzenia makroekonomicznego (np. polityki mieszkaniowej), jak i mikroekonomicznego (np. wyborów dokonywanych przez gospodarstwa domowe).

      Ponadto problem mieszkania widoczny jest na wielu płaszczyznach badawczych. Swoje zainteresowania kierują ku niemu nie tylko nauki społeczne (w tym ekonomia), ale i inne – np. techniczne, geograficzne, czy też prawne.

      Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie opinii nabywców na temat mieszkań. Podstawą zaś badania ankietowe, przeprowadzone na przełomie 2006 i 2007 roku na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu, na próbie n=466 osób.

 

Streszczenie

      W artykule omówiono mieszkanie i jego znaczenie w życiu człowieka. Potwierdzono na gruncie teorii, że problemy z nim związane należą do zasadniczych, zarówno z punktu widzenia makroekonomicznego - polityki państwa w zakresie mieszkalnictwa, co znajduje swoje odzwierciedlenie np. w szeregu dokumentów międzynarodowych, poświęconych kwestiom mieszkaniowym, jak i mikroekonomicznego (np. wyborów dokonywanych przez gospodarstwa domowe).

      Wskazano także na różne rozumienie problemów związanych z mieszkaniem, co wiąże się ze znacznym stopniem złożenia przedmiotu badań, jak i różnych płaszczyzn badawczych.

      Przedstawiono również rezultaty badań kwestionariuszowych osób, które na przełomie 2006 i 2007 roku zadeklarowały gotowość i chęć nabycia mieszkania. Wykazano, że przede wszystkim mieszkania rozumiane są jako miejsca życia rodzinnego. Poza tym wskazano, że mieszkania mogą być różnie postrzegane, w zależność od cech opisujących nabywców i tworzonych przez nich gospodarstw domowych.

 

 

The meaning of flat for flats' buyers in light of surveys on  housing market in Poznan (Summary)

      This paper presents results of questionnaire survey done among people (n=466), who declared availability and the willingness to purchase the flat on housing market in Poznan. It occurs, that first of all flats are understood as places of family life. Moreover the meaning of flats depends on features describing home buyers and households created by them.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału