do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jerzy Gwizdała  

 

 

Aspekty ekonomiczne rozwoju rynku kredytów
mieszkaniowych w Polsce w warunkach
kryzysu finansowego

 

 

Wstęp

      Sektor budownictwa mieszkaniowego w Polsce znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Stoimy przed wyborem całkowitej zmiany modelu działania i finansowania budownictwa mieszkaniowego oraz podjęciem decyzji, czy będziemy drastycznie zmniejszać liczbę budowanych mieszkań. Coraz większa część naszego społeczeństwa zastanawia się nad odpowiedzią na następujące pytanie: czy będą budowane w najbliższych latach nowe mieszkania?

      Kryzys finansowy i gospodarczy generalnie zmienia perspektywę rozwoju mieszkaniowej branży developerskiej i zmusza przedsiębiorstwa budujące mieszkania oraz ich nabywców do rozważań, w jaki sposób mogą funkcjonować i rozwijać się w nowej sytuacji.

      Spowolnieniu gospodarczemu w warunkach światowego kryzysu finansowego przypisuje się wiele skutków. Jednym z nich jest ograniczone finansowanie budownictwa mieszkaniowego przez instytucje kredytowe kredytami hipotecznymi oraz ograniczana pomoc państwa. Szczególnego znaczenia nabiera ono w czasie istotnych zmian na światowych rynkach finansowych. Należy pamiętać, że dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego uznawany jest za koło zamachowe napędzające wzrost gospodarczy. W Polsce nastąpiło znaczne ograniczenie finansowania inwestycji mieszkaniowych przez banki. Banki w drugiej połowie 2008 roku zaczęły często odmawiać finansowania budownictwa mieszkaniowego. Kredyty mieszkaniowe (w tym hipoteczne) są produktem bankowym, który silnie pobudza koniunkturę gospodarczą i przynosi istotne korzyści bankom w okresie prosperity oraz najbardziej odczuwa negatywny wpływ kryzysu finansowego.

      Jednym z podstawowych warunków rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych jest rozwój wyspecjalizowanego w ich finansowaniu sektora finansowego. Dobrze rozwinięty rynek kredytów mieszkaniowych to podstawowy warunek płynnego, a więc relatywnie sprawnego rynku nieruchomości. Z kolei płynny rynek nieruchomości mieszkaniowych stymuluje popyt na instrumenty kredytowe.

 

Streszczenie

      Początek globalnego kryzysu finansowego przypisuje się Stanom Zjednoczonym, gdzie jednym z głównych powodów pogarszania się sytuacji gospodarczej stały się kredyty hipoteczne. Światowy kryzys finansowy przełożył się także na rynek kredytów finansujących nieruchomości mieszkaniowe. W Polsce podstawowym jego skutkiem było zaostrzenie kryteriów przydzielania kredytów na inwestycje mieszkaniowe. Banki zwiększyły procentowy udział środków własnych inwestorów ubiegających się o kredyty do około 20-30% oraz marży od udzielanych aktualnie kredytów o co najmniej 1%. Na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce obserwujemy jego stagnację oraz bardzo ostrożne podejście banków do jego rozwoju.

      Analiza obecnej sytuacji rynku kredytów mieszkaniowych nie pozwala na zbyt optymistyczne określenie jego przyszłego rozwoju. Ustabilizowanie gospodarki europejskiej oraz Polski może stać się momentem, w którym wzrośnie zapotrzebowanie na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). W Polsce nieunikniony jest rozwój rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w związku z koniecznością zapewnienia każdej rodzinie własnego mieszkania.

 

 

Financing real estates in Poland in the era of global credit crisis - economical aspects (Summary)

      The beginning of global credit crisis is attributed to United States, where one of the main reasons of economic situation getting worse were mortgage credits. World-wide financial crisis influenced also market of credits financing housing estates. The basic result of crisis in Poland  was sharpening of credit allocation criteria for housing investment. Banks increased: internal funds share of investors applying for credits to approximately 20-30% and margin from given credits to at least 1%. On mortgage credit market in Poland stagnation and very careful approach of banks towards its development can be observed.

      Analysis of Current situation on mortgage credit market doesn't allow for too optimistic determination of its future development. European and Polish economy stabilization may become the moment in which requirement for mortgage credits will increase. In Poland real estate financing market development is inevitable due to the necessity of ensuring every family its own dwelling.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału