do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Małgorzata Rymarzak

 

 

Rynek nieruchomości mieszkaniowych
w wybranych krajach Unii Europejskiej 

 

 

Wstęp

        Rynek nieruchomości mieszkaniowych uznawany jest za szczególny segment rynku nieruchomości. Kształtuje on bowiem, w istotnym stopniu, podstawowe zjawiska ekonomiczne, takie jak: inwestycje, oszczędności, koniunkturę gospodarczą, zatrudnienie, majątek rzeczowy oraz efektywność sektora bankowego. Jest także miejscem zaspokajania elementarnych potrzeb każdego człowieka, a przez to ważnym przedmiotem polityki społecznej.

        Znaczenie mieszkalnictwa zmusza do aktywnego zajęcia się tą problematyką nie tylko władze lokalne czy państwowe, ale nawet instytucje międzynarodowe, w tym także Unię Europejską. Dowodzą tego liczne dokumenty, z których istotne znaczenie ma Europejska Karta Mieszkalnictwa. Określa ona mieszkanie jako „dobro pierwszej potrzeby, podstawowe prawo socjalne leżące u podstaw europejskiego modelu społecznego oraz element godności ludzkiej”.

        Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec problematyki mieszkaniowej Unii Europejskiej wyraża rezolucja PE w sprawie mieszkalnictwa i polityki regionalnej przyjęta 10 maja 2007r. Rezolucja porusza zarówno aspekty społeczne, techniczne, finansowe i organizacyjne mieszkalnictwa, a także różnice w poziomie i standardzie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

        Celem niniejszego opracowania jest próba rozpoznania rynku nieruchomości mieszkaniowych w Unii Europejskiej w latach 2007-2008. Ze względu jednak na występującą barierę informacyjną prowadzone poniżej rozważania ograniczają się do wybranych krajów Wspólnoty.

           

Streszczenie

          Rynek nieruchomości mieszkaniowych należy do ważniejszych sfer gospodarki. Kształtuje on bowiem, w istotnym stopniu, podstawowe zjawiska ekonomiczne, takie jak: inwestycje, oszczędności, koniunkturę gospodarczą, zatrudnienie, majątek rzeczowy oraz efektywność sektora bankowego. Jest także miejsce zaspokajania elementarnych potrzeb każdego człowieka, a przez to ważnym przedmiotem polityki społecznej.

          Znaczenie mieszkalnictwa zmusza do aktywnego zajęcia się tą problematyką nie tylko władze lokalne czy państwowe, ale nawet instytucje międzynarodowe, w tym także Unię Europejską. Celem niniejszego opracowania jest próba rozpoznania rynku nieruchomości mieszkaniowych w Unii Europejskiej w latach 2007-2008.  W szczególności starano się przeanalizować zmiany rynkowe cen zasobów nieruchomości oraz czynników, które te zmiany spowodowały. Ze względu jednak na występującą barierę informacyjną prowadzone w opracowaniu rozważania ograniczają się do wybranych krajów Wspólnoty.

 

 

Housing market in selected EU countries (Summary)

          Housing market belongs to one of the most important fields of economics because it creates to a large extent basic economics phenomena such as investments, savings, current economic situation,  employment, material possessions and the effectiveness of the banking sector. It is also a place of fulfilling people’s elementary requirements and this means, it is an important subject of social politics. The importance of the housing industry makes local and state authorities as well as international institutions including EU, work actively.

          The aim of this article is to attempt to recognize the housing market in EU in the years 2007-2008. Particular emphasis has been placed on the market changes of the prices of the housing reserves and the factors that have caused the changes.

          In this dissertation because of an existing information barrier, the topic has been limited only to a few chosen EU countries. 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału