do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Gabriel Główka

 

 

Rynek nieruchomości a elastyczność potencjału
produkcyjnego budownictwa

 

Streszczenie

      Rynek nieruchomości, podobnie jak wszystkie inne rodzaje rynków, podlega wahaniom koniunkturalnym. Wywołuje to stan niepewności warunków funkcjonowania podmiotów i segmentów gospodarki z nim powiązanych, w tym rynku budowlanego. Obok wielu innych przyczyn koniunkturalnych wahań rynku nieruchomości, istotnego wpływu na amplitudę tych wahań poszukuje się w strukturalnej cesze tego rynku, to jest zmiennym w krótkim okresie popycie przy reagującej ze znacznym opóźnieniem podażą. Obserwacja funkcjonowania rynków nieruchomości pokazuje, że poszczególne jego segmenty mają często inny cykl koniunkturalny. Wynika to z rodzaju i charakteru czynników wywołujących cykliczne wahania danego segmentu rynku. Jedną z istotnych tego konsekwencji są zmiany w wielkości i strukturze popytu na rynku budowlanym. Wywołuje to stany strukturalnego niedostosowania potencjału produkcyjnego budownictwa i popytu budowlanego. Skutkiem opóźnień w krótkookresowych dostosowaniach obu tych obszarów jest kumulacja napięć i większa amplituda wahań, z licznymi tego konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi. Czas reakcji po stronie podaży na zmiany w popycie, a zatem i skutki tego rodzaju niedostosowań, będą w dużym stopniu uzależnione od poziomu elastyczności potencjału produkcyjnego w budownictwie. W związku z tym rozważania dotyczące warunków kształtujących poziom elastyczności potencjału produkcyjnego w budownictwie mają, naszym zdaniem, istotne znaczenie. Szczególnie w świetle obserwowanych dotąd wahań na rynkach nieruchomości, jak również generalnie powszechnie rosnącej niepewności warunków działania przedsiębiorstw. Stąd też w niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki kształtują elastyczność potencjału produkcyjnego w budownictwie oraz jakie są uwarunkowania i możliwości jego wzrostu w naszym kraju.

 

 

The Real Estate Market and Flexibility of Construction Productive Potential (Summary)

      The article presents the relations between the functioning of the real estate market and flexibility of construction productive potential. The author made an attempt to answer the question what factors shape the level of flexibility of construction productive potential. According to this he describes the opportunities of increasing the flexibility in adaptation to the implementation of variable size and structure of construction demand.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału